Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

6535 b5f5 500
Reposted frompulperybka pulperybka vianiskowo niskowo
5908 2b58 500
2815 c6ad
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vianiskowo niskowo
2064 ca84 500
Reposted fromOnlyBlue OnlyBlue vianiskowo niskowo
7238 127e
Reposted fromFrederbee Frederbee vianiskowo niskowo
4005 44cc 500
Reposted fromphilinmotion philinmotion vianiskowo niskowo
5590 dd52 500
Reposted fromrol rol vianiskowo niskowo
5945 8de1 500
Reposted fromadamkrk adamkrk vianiskowo niskowo
Ona, jak wszyscy, którzy żyją z własnej wrażliwości, miała w sobie niepokój.
— Barbara Wrzesińska, Każdy zna inny kawałek Agnieszki [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
5275 366d
Każdy problem, z jakim się stykamy, jest jednocześnie pewnego rodzaju darem.
— Elisabeth Kubler- Ross " Koło życia. Rozważania o życiu i śmierci"
Reposted fromnatatalia13 natatalia13 vianiskowo niskowo

July 04 2015

6769 a71e
Reposted frompaulinac26 paulinac26 vianiskowo niskowo
0919 4f54 500
Reposted fromgoaskalice goaskalice viawrazliwa wrazliwa
Zdetonuj mnie, podładuj mnie, albo przeprogramuj!
Reposted fromtereseek tereseek viacytaty cytaty
8163 669c 500
Reposted frombiohzdr biohzdr viagoaskalice goaskalice
9090 2ae5 500
Toruń
7950 01a2 500
The Longest Ride (2015)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaAinsworthCass AinsworthCass
Reposted fromoll oll viaAinsworthCass AinsworthCass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl