Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2015

0432 4a2e 500
Chcę być częścią jego świata. Nie całością.
Reposted fromte-quiero te-quiero vianiskowo niskowo
2433 5222 500
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou viacytaty cytaty
4936 2066
Po prostu jest lato. Po prostu jest gorąco i wtedy w każdym otwiera się tunel potrzeb, wysyłanie serii żarliwych próśb, aby w twoim życiu stało się coś, co naprawdę zapamiętasz, i aby było rzeczywiste, dotykowe, z całą gamą zmysłów.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass

June 19 2015

Na jego miejscu nigdy nie wypuściłbym z rąk kobiety, która patrzy na mnie z taka pasją. Gdyby któraś tak na mnie spojrzała, odciąłbym jej nogi, by nie mogła już ode mnie uciec i kazałbym jej przysiąc, że wyrwie mi serce, jeśli kiedykolwiek zapałam uczuciem do innej.
— Alicja w Krainie Serc
Reposted fromiwell iwell vianiewazkosc niewazkosc
Usiądź bo
Muszę na Ciebie patrzeć
— LemOn "Scarlett"
Reposted fromyourtitle yourtitle viatobuildahome tobuildahome
Wkrótce wynajdą mikroskop tak potężny, że zaczną odkrywać, że życie jest puste.
— Jack Kerouac, Trochę Dharmy.
Reposted frompeper peper viatobuildahome tobuildahome
Okazuje się, że tydzień mogę bez ciebie wytrzymać, od biedy dwa, ale potem to już zaczynają mnie boleć te wszystkie miejsca, którymi cię nie czuję.
— Piotr Adamczyk
Oszaleć, zabić się czy ciągnąć dalej?
— Charles Bukowski
9006 c64a 500
Zulczykjakub4
5361 284e
0946 9872
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
0225 ca3e 500
Co ta zupa. 
Reposted fromfelicka felicka viacytaty cytaty
2825 a13b
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl